ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ คณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ