ประชุมวิพากษ์ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประชุมวิพากษ์ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖  - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องบอง วีวองท์ ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ร่างแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖  - ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานกว่า ๑๐ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และติดตามการประเมินผลโครงการทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ