พิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ“วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย”

พิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ“วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย”

 วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ“วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจร ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่  โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมที่สำคัญในงาน ประกอบด้วย การแสดงบนเวที ได้แก่ การร้องเพลงประกอบดนตรี และวงดนตรีวัยรุ่น จากจังหวัดชลบุรี  การแสดงทหารเรือมาแล้ว ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การเต้นประกอบเพลง “โครงการสูงวัย ร้อยใจรวมเป็นหนึ่ง การมอบรางวัลการประกวด Smart on street ระดับประเทศ  ตลอดจนบูธนิทรรศตลาดวิถีชุมชนและการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมกว่า ๔๗ บูธ