Ms.Motoko KANEKO รองหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการฯ

 Ms.Motoko KANEKO รองหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการฯ

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้ Ms.Motoko KANEKO รองหัวหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะเริ่มต้น ตลอดจนการหารือในประเด็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจในอนาคต โดยมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นางสาววรรณ อรัญกุล) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ