กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) แผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) แผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
เป็นเจ้าภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) แผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ 

 วันนี้ (11 ก.ย. 2562) เวลา 08.25 น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับองค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการและเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแก่องค์กรเครือข่ายได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในนามของประธานกรรมการบริหาร องค์การ Access4u (Mr. Robert Dempsey) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร     
 สำหรับพิธีการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตลอดจนการกำหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกรมกิจการผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ในเชิงบวก อีกทั้งสนับสนุนกรมกิจการผู้สูงอายุในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ที่ช่วยให้ภารกิจด้านผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ

คลังภาพ