ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ