ประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในประเด็นการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) คณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ