ประชุมสมัชชาสุขภาพ รองรับผู้สูงวัย เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านผู้สูงอายุ

ประชุมสมัชชาสุขภาพ รองรับผู้สูงวัย เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านผู้สูงอายุ

ประชุมสมัชชาสุขภาพ รองรับผู้สูงวัย เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสุขภาพ รองรับผู้สูงวัย เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านผู้สูงอายุ โดยมี คณะทำงานรัฐมนตรีฯ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ