รองอผส. ร่วมต้อนรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕

รองอผส. ร่วมต้อนรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕

รองอผส. ร่วมต้อนรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕

 

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานต้อนรับและการประชุมระหว่างอาหารเย็นสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (ASCC Working Dinner) เพื่อพิจารณารายละเอียดสำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้บริหารกระทรวงพม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องอาหารศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร