เตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑๑ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้อง ประชุมหมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ