ประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์)  เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ