เข้าเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ

เข้าเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าเตรียมการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ