ร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม

ร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม โดยมี รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมSapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ