ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ในนามนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมี นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมนี บูรณกานนท์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายอนุกูล ปีดแก้ว) อุปนายกสมาคมฯ (ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม) คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. (นางวรรณภา ลำเจียกเทศ) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐๕ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านพระจันทร์