รองอผส. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และร่วมอภิปรายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคม”

รองอผส. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และร่วมอภิปรายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคม”

รองอผส. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และร่วมอภิปรายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคม”

 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้เป็นต้นแบบในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสังคมดี โดยมีทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการ "สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก เพิ่มความเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ร่วมอภิปราย ในประเด็น “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคม” พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพค. และคณะทำงาน ศพค. จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์