อผส.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อผส.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อผส.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ในการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายด้านผู้สูงอายุ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องราชา ๒ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ