การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๙๐๑ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ