อผส. ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

อผส. ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

อผส. ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

 

 วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ผู้บริหารกระทรวง พม. ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสตรี จังหวัดพิษณุโลก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก