ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๑ - ๒ ตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๑ - ๒ ตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๑ - ๒ ตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกรอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผอ.กอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ