แนวทางการก่อตั้งโรงเรียนคลังปัญญาบ้านเลิศอุบล ๔ เพื่อผู้สูงอายุ

แนวทางการก่อตั้งโรงเรียนคลังปัญญาบ้านเลิศอุบล ๔ เพื่อผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในการหารือร่วมกับ นายกสโมสรโรตารี่ลาดพร้าว (ศ.ดร. อรุณ บ่างตระกูลนนท์) พร้อมคณะ ในประเด็น “แนวทางการก่อตั้งโรงเรียนคลังปัญญาบ้านเลิศอุบล ๔ เพื่อผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ