ประชุมการติดตามผลข้อสังเกตและการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมกิจการผู้สูงอายุสำหรับปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประชุมการติดตามผลข้อสังเกตและการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมกิจการผู้สูงอายุสำหรับปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลข้อสังเกตและการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมกิจการผู้สูงอายุสำหรับปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี ๒๕๖๒ เบื้องต้น โดยมี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๘ (นางกุลิสราพ์ บุญทับ) พร้อมคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ฯ/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ