รองอผส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

รองอผส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

รองอผส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

 

 วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ได้แก่ นางการีเยาะ มะเซง อายุ ๖๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา (นายพิษณุพงษ์  จิระโภคานนท์) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา (นางสุกุณฑี อนุราช) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

คลังภาพ