รองอผส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

รองอผส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

รองอผส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

 

 วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ จังหวัดชายแดนใต้) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. แกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จากจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากนั้น พบปะตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีและสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งมอบความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

    หลังจากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร รองอผส. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว/สตรีหม้าย/ศพค./อพม./สภาเด็กและเยาวชน/ผู้สูงอายุ และมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม ๓๒ ราย รวมทั้งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๑๑ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      และเวลา ๑๖.๓๐ น. รวม.พม. รอง อผส. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ พร้อมประชุมหน่วยงาน One Home ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส