การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อพิจารณากลั่นกรองกรอบคำของบประมาณและจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ ความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ