อผส. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

อผส. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

อผส. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

 

    วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” (The National Academic Center of Geriatric Medicine: Si-NACGM) โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

     กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการก่อสร้าง “โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” (The National Academic Center of Geriatric Medicine: Si-NACGM) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต