สัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น”

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น”

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน สัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น” โดยมี ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) เป็นประธานในงานสัมมนาดังกล่าวฯ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้ตรวจการแผ่นดินจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คณะผู้แทนทางการทูต / องค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานราชการ กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ Mr. Peter Tyndall ประธาน IOI ให้เกียรติกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดี และการอภิปรายหลากหลายหัวข้อ ทั้งนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งนิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง ๒ ประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการร้องเรียน และยกระดับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้