พิธีมอบโล่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีมอบโล่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น จำนวน ๒๕ สมาคม ในงาน “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัล โดยมี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ธ.ก.ส. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ธ.ก.ส. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลังภาพ