อผส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ของศูนย์ฯ

อผส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ของศูนย์ฯ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ของศูนย์ฯ

          ในการนี้ อผส. ได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง พม.กำหนดโดยเคร่งครัด อาทิ การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุล้างมือเป็นประจำ การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  การดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาหาร การดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีนางวรรณภา บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับดังกล่าว

คลังภาพ