ประชุมผ่านระบบ Vdo Conference ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อกำชับและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของ “เชื้อไรวัสโควิด-19”

ประชุมผ่านระบบ Vdo Conference ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อกำชับและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของ “เชื้อไรวัสโควิด-19”

     วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Vdo Conference ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อกำชับและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของ “เชื้อไรวัสโควิด-19” ให้เป็นไปตามข้อสั่งการและประกาศมาตรการของกระทรวง พม. โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์ฯ ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด

         ในการนี้ อผสฯ ได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง พม.กำหนด อาทิ การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุล้างมือเป็นประจำ การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  การดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาหาร การดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม การคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม