การประชุม ศปก.พม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

การประชุม ศปก.พม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) เป็นประธานการประชุม ศปก.พม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ สถานการณ์ มาตรการการป้องกันแก้ไข และผลกระทบของการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ