ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบ  Video Conference

      วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบ  Video Conference ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ตลอดจนได้กำชับและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของ “เชื้อไรวัสโควิด-19” ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมฯ และประกาศมาตรการของกระทรวง พม.

      ในการนี้ อธิบดีฯ ได้ร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ