ศปก.พม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

ศปก.พม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓
วันที่ 28 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,424 ครั้ง

ศปก.พม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) เป็นประธานการประชุม ศปก.พม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ สถานการณ์ มาตรการการป้องกันแก้ไข และผลกระทบของการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด พม. ทั่วประเทศ โดยหลังจากการประชุม ศปก.พม. กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย อผส. ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ