ประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ 28 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,434 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี ปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค์ พูนธเนศ) พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

คลังภาพ