ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ๑/๒๕๖๓

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ๑/๒๕๖๓
วันที่ 28 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,452 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศษรฐ์) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และหารือถึงกรอบและรูปแบบแนวทางในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) เลขานุการกรม (นางปราณี ประทุมมา) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรม ผส. และพก. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Live Conference พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์ บ้านราชวิถี