ศปก.พม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓

ศปก.พม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓
วันที่ 29 พ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,412 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานการประชุม ศปก.พม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ สถานการณ์ มาตรการการป้องกันแก้ไข และผลกระทบของการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ