การประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางอภิญญา ชมภูมาศ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นายจรัส อังกาบ) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ