ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ) เป็นประธานเปิดงาน เพื่อนำเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึด “ประชาชนและชุมชน” เป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นผลให้ประชาชนมีความมั่นคง แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด ความสามารถในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตในทุกช่วงวัย พร้อม ๆ กับสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทั้งด้านวัฒนธรรม คุณธรรม และเศรษฐกิจ ผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประสังคม และกลุ่มนิสิต นักศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี