รับฟังคำบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร

รับฟังคำบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร

รับฟังคำบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมรับฟังคำบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาองค์กร โดย อาจารย์พิเศษ วีรังคบุตร ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

คลังภาพ