ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ต่อผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และนางสาวชลดา ชนะศรีรัตนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม