พิจารณาเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 10/2563

พิจารณาเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 10/2563

พิจารณาเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 10/2563

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีผู้กู้ยืมผ่านเกณฑ์ การพิจารณากลั่นกรอง รวมจำนวน 490 ราย และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง รวมจำนวน 19 โครงการ