สรุปการประชุมการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2564 (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

สรุปการประชุมการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2564 (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,314 ครั้ง

สรุปการประชุมการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564  (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน ผู้สูงอายุมากถึง  11.6 ล้านคน  และกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีนี้ โดยในปีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักคิด องค์กรแห่งรอยยิ้ม หรือ “SMILE Organization” ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่มีความหมาย จากคำว่า Standard มีมาตรฐาน Mind มีจิตมุ่งบริการ Inspirate สร้างงานด้วยแรงบันดาลใจ Love & Learn รักในการเรียนรู้ และ Evaluate พร้อมมองดูตนเองเสมอ    ผนวกกับแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีนี้ของกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งได้ยึดหลัก 3 ประสานบูรณาการพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความชัดเจนของกลไกในการขับเคลื่อนงาน 3 ประเด็นคือ “ศพส  อพม(ด้านผู้สูงอายุ) และ ศพอส ในพื้นที่” ที่ต้องมีความชัดเจน และพัฒนาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ