การประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานรวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564 

การประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานรวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 13 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,014 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานรวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564 

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และการพิจารณาช่องทางและรูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ โดยมี นายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม