ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564 | ผู้เข้าชม 1,125 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำใบเสร็จรับเงินของกองทุนผู้สูงอายุที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร