คลังภาพกิจกรรม

 • คณะผู้แทนจาก บริษัท อปท.นิวส์

  12 มี.ค. 2561

  วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้แทนจาก บริษัท อปท.นิวส์ เข้าสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เพื่อหารือทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ภาพ/ข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื

  อ่านต่อ
 • "สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"

  12 มี.ค. 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดสัมมนา ” สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ข้าราช

  อ่านต่อ
 • อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ๑/๒๕๖๑

  12 มี.ค. 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ๑/๒๕๖๑ เพื่อทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พร

  อ่านต่อ
 • โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ, พนักงานราชการบรรจุใหม่

  8 มี.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พร้อมบรรยายในหัวข้อการดำเนินงานในภารกิจพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในการนี้วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ และวิทยากรจากคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจจิตแห่งชาติ ร่วม

  อ่านต่อ
 • วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑

  8 มี.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีบุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ สาขา ๔๗ รางวัล พร้อมกล่าวปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย

  อ่านต่อ
 • เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสายไหม

  8 มี.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสายไหม ซึ่งขับเคลื่อนโดย ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล และชมรมผู้สูงอายุเขตสายไหมโดยมีผู้อำนวยการเขตสายไหม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้

  อ่านต่อ
 • การประชุมหารือฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

  6 มี.ค. 2561

  เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรกมกิจการผู้สูงอายุ(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั่วประเทศ และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กร

  อ่านต่อ
 • การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

  6 มี.ค. 2561

  เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรกมกิจการผู้สูงอายุ(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ข้าราชการและเจ้าหน

  อ่านต่อ
 • MOU โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ

  5 มี.ค. 2561

  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า ๑๐.๕ ล้านคน คิดเป็น ๑๖.๕% ในขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และอายุยืนยาวมากขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานกลับมีจำนวนลดลง รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงาน เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชี

  อ่านต่อ
 • ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงาน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านพญาราม

  4 มี.ค. 2561

  วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมหม่อนไหม ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านพญาราม ม.9 ต.เพี้ยราม อ.เมือง

  อ่านต่อ