คลังภาพกิจกรรม

 • คณะการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  11 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ น. ธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานในการประชุมคณะการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) โดยมีประธานส

  อ่านต่อ
 • “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

  11 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกินการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเป้าหมายองค์การให้แก่บุคลากรทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกั

  อ่านต่อ
 • หารือการขับเคลื่อนความร่วมมืองานด้านผู้สูงอายุ

  10 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่มการกลุ่ม ให้ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  อ่านต่อ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้าน ผส.

  8 ม.ค. 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) รองปลัด พม. หัวหน้ากลุ่ม

  อ่านต่อ
 • แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

  5 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวง พม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคม โดยมีอธิบดีกรมกิจกา

  อ่านต่อ
 • การปฏิรูปองค์กรของ ผส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  5 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรของ ผส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การกระทรวง พม. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้

  อ่านต่อ
 • รมว.พม. มอบของขวัญ แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปี บ้านบางแค

  5 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ศพส.บ้านบางแค) พร้อมเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้สูงอายุ และมอบของขวัญปีใหม่ &ldq

  อ่านต่อ
 • “International Expo for Elderly care and Wellness”

  4 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ บริษัท Intercare จำกัด เข้าพบ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) และเจ้าหน้าที่เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดงาน Intercare Asia 2018 “International Expo for Elderly care and Wellness” ใน

  อ่านต่อ
 • วาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

  3 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) นำผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ชั้

  อ่านต่อ
 • แคมเปญ/โครงการรณรงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผส.

  3 ม.ค. 2561

  การประชุมหารือแคมเปญ/โครงการรณรงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) มอบหมายให้รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมหาร

  อ่านต่อ