การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลแบบประคับประคองและการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลแบบประคับประคองและการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิต