แถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

แถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) พร้อมด้วย อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์) และ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง)  ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะให้แก่ ครูและผู้ดูแลเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนจนกระทั่งผลิตผลงานได้ และส่งเข้าประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. สื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ