การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โอกาสนี้ อธิบดีฯ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการเกี่ยวข้อง มอบพวงมาลัยให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563