โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (อาคารจงกลนี)

คลังภาพ