ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ปี 2559 : นายสุข แก้วจันทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

ปี 2559 : นายสุข  แก้วจันทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

 

          นายสุข แก้วจันทร์ อายุ 81 ปี

            สภาพปัญหา

              สภาพที่พักอาศัย  เป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพพอใช้ ไม่มีห้องน้ำภายในตัวที่พักและห้องน้ำเป็นโถนั่งยอง ไม่มีราวจับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

            บริเวณปรับปรุง

               สร้างห้องน้ำภายในบริเวณตัวบ้านโดยติดตั้งโถนั่งราบราดน้ำ ติดตั้งราวจับ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง

            การมีส่วนร่วม (ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย)

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดและแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการปรับปรุง ด้านแรงงานได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชน เพื่อนบ้าน และนักศึกษาฝึกงาน

 

ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2559

 

ข้อมูล : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ